บุคลากร

นายธีรเดช  ฑิมา
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้างานพัสดุ

นายปัญจพร พฤกษชาติ

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายเจริญพร เจตอธิการ

ศ.ษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายสุพัฒน์ นามเหลา

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต

นายประสิทธิ์ ทุมนัน

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายศิริทรัพย์ สุราทิพย์

ค.อบ. วิศวกรรมโยธา

นายชัยวัฒน์  เหล่าบุตรสา

อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

นายเกริกฤทธิ์  ส่งเสริม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายสุภภณ สวาดิพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวเอมอร สิมาทอง

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ ร.ต. ขวัญชัย เนืองเนตร

ค.อ.ม. เชื่อมประกอบ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางนภา-เสมอภาค-1.jpg รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางวิมลพันธ์-พร้อมสุข-1.jpg

นางนภา เสมอภาค

นางวิมลพันธ์ พร้อมสุข

นางสาวสุเมธนันท์ แก้วพรม

นางสาวสุดารัตน์ บุญจอง

นางสาวธิดารัตน์ แสนสม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ สุดใจ-พรมดงมัน-1.jpg รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นายวิมล-แว่นแคว้น-1.jpg

นายสุดใจ  พรมดงมัน

นายวิมล  แว่นแคว้น